MENU

Parking Regulamin


REGULAMINPARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Rozdział1 Przepisy ogólne

§1 1. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki użytkownikówparkingu płatnego niestrzeżonego.

2.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)Cennik – taryfikator opłat ustalony przez właściciela;

2)Czas postoju pojazdu – czas, na jaki została zawarta umowanajmu miejsca parkingowego;

3)Miejsce parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowaniapojazdów;

4)Opłata – czynsz należny z tytułu zawarcia umowy najmumiejsca parkingowego, której wysokość jest zależna od czasupostoju pojazdu oraz od obowiązującego na parkingucennika;

5)Opłata manipulacyjna – opłata za wydanie duplikatuw wysokości wskazanej w cenniku;

6)Parking – parking płatny niestrzeżony dla samochodów osobowych;

7)Pojazd – samochód osobowy do 3,5 tony i maksymalnejwysokości 190 cm;

8)Pracownik Obsługi Parkingu – osoba lub osoby wyznaczonedo wykonywania czynności związanych z obsługą parkingui użytkowników parkingu, urzędujące w sklepie Lewiatan przyparkingu,

9)Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminemparkingu niestrzeżonego;

10)Umowa najmu – umowa najmu zawarta między użytkownikiem parkingua zarządcą;

11)Użytkownik parkingu – najemca miejsca parkingowego, będącywłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu, który wjechałpojazdem na parking oraz osoby znajdujące się na terenieparkingu;

12)Zarządca – Firma Pyzik

Rozdział2 Zasadykorzystania z parkingu

§2 1. Z chwilą wjazdu na teren parkingu użytkownikparkingu zawiera z zarządcą parkingu umowę najmu miejscaparkingowego na warunkach określonych w niniejszymRegulaminie oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym.

2.Treść Regulaminu dostępna jest na tablicy informacyjnejna parkingu w witrynie sklepowej oraz na stronieinternetowej www.pyzik.org

3.W razie braku akceptacji treści niniejszego Regulaminu,a więc zobowiązania się do jego przestrzegania,użytkownik parkingu może odstąpić od umowy najmu poprzezniezwłoczne opuszczenie pojazdem parkingu, jednak nie późniejniż w ciągu 5 minut od momentu wjazdu na parking.

4.W przypadku, gdy użytkownik przekroczy limit czasowyprzysługujący mu na zapoznanie się z regulaminem,zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem.

5.Parking jest dostępny dla użytkowników w godzinach od 6:00 –21:00, od poniedziałku do soboty, w godzinach otwarcia sklepu.

6.Umowa najmu miejsca parkingowego zostaje zawarta w momenciezaparkowania pojazdu na parkingu i obowiązuje do momentuwyjazdu z parkingu. Dowodem zawarcia umowy najmu jest biletparkingowy bądź inny dokument wydany przez zarządcę.

§3 1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, dostępnym dla pojazdów.Samochody o większym tonażu i wysokości mogą wjechaćna teren parkingu wyłącznie za uprzednią zgodązarządcy.

2.Zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego nie powoduje powstaniapo stronie zarządcy zobowiązania do pilnowania pojazdu,jego wyposażenia i pozostawionego w nim mieniaoraz ponoszenia odpowiedzialności za szkodę powstałąw wyniku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia z winyinnych użytkowników, osób trzecich bądź działania siływyższej.

3.Użytkownik parkingu oraz zarządca odpowiadają za szkodępowstałą w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia pojazduużytkownika, jego wyposażenia i pozostawionego w nimmienia w przypadku, jeżeli została ona spowodowana działaniemlub zaniechaniem ich pracowników lub osób trzecich, wykonującychna ich rzecz określone czynności, w tym dostawy, usługii roboty budowlane, a jej wysokość została udowodnionai nie znajduje zastosowania art. 429 ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§4. 1. Na całym terenie parkingu obowiązują odpowiednioprzepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchudrogowym oraz aktów wykonawczych do niej, oznakowaniepionowe i poziome, a niezależnie od powyższego każdyużytkownik parkingu lub inna osoba przebywająca na terenieparkingu zobowiązana jest do stosowania się do poleceńPracowników Obsługi Parkingu.

2.Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h.

Rozdział3 Opłaty parkingowe

§6. 1. Opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego naliczasię za każdą rozpoczętą godzinę, według cenobowiązującego cennika. Podane ceny są cenami brutto,zawierającymi kwotę podatku od towarów i usługw wysokości 23%.

2.Dla klientów sklepu Lewiatan pierwsza godzina postoju jest gratispod warunkiem okazania paragonu na zakup towarów w placówce.

3.Każda kolejna rozpoczęta godzina postoju wynosi 5 zł, za brakbiletu parkingowego (paragonu) pobierana jest opłata 100 zł zakażdy rozpoczęty dzień.

3.Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego pobieranaprzez klienta w kasie sklepowej na podstawie paragonu. Klient maobowiązek dokonać opłaty i pobrać paragon na zakup biletuparkingowego. Paragon należy pozostawić w pojeździe za przedniąszybą, aby można było zweryfikować, czy pojazd ma opłacony biletparkingowy.

4.Na podstawie paragonu, o którym mowa w ust. 4,użytkownik, w terminie 7 dni od daty jego pobrania, możeotrzymać fakturę VAT. W tym celu konieczne jest złożeniepisma u zarządcy.

Rozdział4 Utrata dowodu wniesionej opłaty

§7. 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia biletu lub biletuw postaci karty elektronicznej upoważniającej do wielokrotnychprzejazdów w ramach opłaty abonamentowej, użytkownik możewyjechać z terenu parkingu po okazaniu dowodurejestracyjnego pojazdu i dowodu tożsamości.

2.Pracownik obsługi parkingu, po analizie zapisów monitoringu,nalicza opłatę za czas postoju pojazdu, powiększonąo jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł.Użytkownik zobowiązany jest do jej uiszczenia przed wyjazdemz terenu parkingu.

Rozdział5 Pojazdy uprzywilejowane

§8. Z opłat parkingowych zwolnione są pojazdy służbratowniczych oraz pojazdy służb ochrony porządku publicznego(Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej itp.) będącew akcji, wjeżdżające na teren parkingu w celachsłużbowych.

Rozdział6 Wyznaczone miejsca parkingowe

§9. 1. Na terenie parkingu znajdują się wydzielone i oznakowanemiejsca parkingowe dla wszystkich użytkowników, poszczególnych ichgrup bądź indywidualnie oznaczonych podmiotów.

2.Na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osóbz niepełnosprawnościami mogą parkować tylko pojazdydo tego uprawnione. Oryginał karty parkingowej powinien byćumieszczony za przednią szybą pojazdu, w sposóbeksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiającyodczytanie jej numeru i daty ważności.

Rozdział7 Parkowanie pojazdów

§10. Zabroniony jest wjazd na teren parkingu pojazdówprzewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące lubradioaktywne, jak również innych pojazdów przewożącychnieodpowiednio zabezpieczone materiały niebezpieczne.

§11. 1. W czasie parkowania, użytkownik parkingu ma obowiązekzwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazdna jednym miejscu parkingowym, nie zasłaniając liniiokreślających jego granice.

2.Zabronione jest parkowanie pojazdu poza wyznaczonymi miejscamiparkingowymi.

3.Zabronione jest pozostawianie pojazdu na dłużej niż 15 godzin.

4.Użytkownik parkingu zobowiązany jest do:

1)ustawienia pojazdu na oznakowanym miejscu w obrysie miejscaparkingowego, wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiornikówprądu, zablokowania pojazdu w sposób uniemożliwiający jegosamoczynne przemieszczenie się;

2)utrzymania miejsca parkingowego w należytym porządku;

  3) oznakowania używanych na pojeździe plandek czy pokrowców numerem rejestracyjnym pojazdu.

  5. Na terenie parkingu zabrania się:1) używania otwartego ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przelewania paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;

  2) jazdy na rolkach, deskorolkach oraz każdego rodzaju jednośladami;

  3) tankowania pojazdów;

  4) dokonywania napraw głównych zespołów, wymiany oleju, lakierowania, mycia i sprzątania pojazdu;

  5) zaśmiecania parkingu;

  6) wykonywania innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu.

  6. W przypadku gdy użytkownik parkingu zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich lub w miejscu do tego niewyznaczonym, a także na okres dłuższy niż określony w ust.3 bez stosownego zgłoszenia pracownikowi obsługi parkingu, zarządca może wezwać odpowiednie służby w celu odholowania pojazdu na wyznaczone w tym celu miejsce na koszt użytkownika parkingu. Użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na jego koszt i ryzyko. 7. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, wyrządzone w mieniu zarządcy oraz osobom trzecim na terenie parkingu. 8. W przypadku dojścia na terenie parkingu do zdarzenia, z którego wynikałaby po stronie użytkownika parkingu odpowiedzialność odszkodowawcza, o której mowa w ust. 7, jest on zobowiązany do powiadomienia dyżurującego Pracownika Obsługi Parkingu o tym fakcie, jak również przekazania zarządcy wyjaśnień w formie pisemnej. 9. Jeżeli użytkownik parkingu spowoduje wzbudzenie czujki p.poż. i w konsekwencji niezwłoczną interwencje jednostki ochrony przeciwpożarowej, a interwencja ta zostanie uznana przez tą jednostkę jako bezzasadna i płatna, to zarządca ma wszelkie prawa do dochodzenia od użytkownika parkingu zwrotu poniesionych kosztów takiej interwencji.

  § 12. Zarządca może wyłączyć z powszechnego dostępu całość bądź część terenu parkingu.

  § 13. 1. Zarządca może wezwać odpowiednie służby w celu odholowania pojazdu na wybrane przez siebie miejsce poza terenem parkingu na koszt użytkownika parkingu w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika parkingu postanowień Regulaminu. Użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na jego koszt i ryzyko.

  2. Zarządca parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia wynikłego z winy użytkownika. Użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na jego koszt i ryzyko.

  3. W przypadku parkowania na podstawie nieuiszczonej opłaty tj. nieopłaconego biletu parkingowego godzinowego czy abonamentu zarządca parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt użytkownika parkingu. Użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na jego koszt i ryzyko.

  4. Odholowanie pojazdu na koszt użytkownika w przypadkach określonych w ust. 1,2, 3 oraz § 11 ust. 6 nie zwalnia użytkownika parkingu z obowiązku wniesienia opłaty.

Rozdział8 Wnoszenie skarg, wniosków, pism interwencyjnych

§14. Skargi, wnioski i innego rodzaju pisma o charakterzeinterwencyjnym dotyczące funkcjonowania parkingu należy kierowaćna adres zarządcy, tj. Firma Pyzik Piątkowa 333, 33-300 NowySącz.

Rozdział9 Ochrona danych osobowych

§15. 1. Na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny,który rejestruje wizerunek osób przebywających na terenieobiektu oraz numery rejestracyjne pojazdów. Danete w połączeniu z innymi informacjami mogą pozwolićna identyfikację tożsamości utrwalonej osoby.

2.Administratorem danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjnyjest Firma Pyzik, który przetwarza je zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

3.Podstawą przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest art.6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesyadministratora, jakimi są: zapobieganie nadużyciom, ochrona mienia,gromadzenie dowodów do rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenie,dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Dane przechowywanesą przez okres 7 dni, a następnie nadpisywane nowymizdarzeniami. Poddanie się monitoringowi wizyjnemu jest dobrowolne,ale konieczne do wstępu lub wjazdu na teren parkingu.

4.Użytkownikowi parkingu w przypadkach określonych w RODOprzysługuje prawo do dostępu do swoich danych, usunięciadanych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danychoraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Abyskorzystać ze swoich uprawnień, prosimy kontaktować sięna adres e-mail: hd@pyzik.org

5.Użytkownikowi parkingu przysługuje także prawo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkuuznania, że administrator naruszył przepisy ochrony danychosobowych.

6.Zarządca może udostępnić dane podmiotom do tego uprawnionymprzez prawo (np. policji), agencji ochrony oraz dostawcomusług telekomunikacyjnych i informatycznych.

7.W związku z zawarciem i realizacją umowy najmuZarządca przetwarza osobowe użytkownika parkingu w rozumieniuniniejszego Regulaminu i jest administratorem jego danychosobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celuwindykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowańegzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. Dane osobowe mogąbyć również przetwarzane w celu realizacji usprawiedliwionychinteresów zarządcy.

8.Zarządca przetwarza dane osobowe użytkownika parkingu oraz osóbmu towarzyszących, a także numer rejestracyjny pojazdu.W przypadku ewentualnych procesów windykacyjnych,reklamacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następującedane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail,nr rejestracyjny, marka pojazdu oraz wizerunek użytkownikaparkingu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającymz umowy najmu. Brak podania danych w przypadku procesówwindykacyjnych, reklamacyjnych, egzekucyjnych skutkować będziepobraniem tych danych z rejestrów publicznych.

9.Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciemi realizacją umowy najmu jest zarządca parkingu, firmywindykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemówparkingowych i informatycznych, a także podmiotyserwisujące te systemy i urządzeniana których są zainstalowane, banki, a w granicachprzewidzianych prawem również podmioty, którym zarządcazobowiązany jest udostępniać takie dane.

Firma "AJ Pyzik"

Piątkowa 333, 33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy biura:
Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 15:00
Sobota: nieczynne

 1. Telefon: +48 536 320 383
 2. E-mail: hd@pyzik.org